รางวัลอันทรงเกียรติ

ireal plus

 

pm

บริษัท IREAL PLUS ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้ได้รับรางวัล PM Award ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการที่รัฐบาลมอบให้ โดยตั้งแต่ปี 2535 – 2558 เป็นเวลากว่า 24 ปีนี้ มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้รวมแล้ว 425 บริษัท เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก ทำให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง และเพิ่มความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการให้กับผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น

นอกจากนี้รางวัลดังกล่าวยังจุดประกายให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสาขารางวัลนี้มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิ
1. มีการส่งออกหรือการลงทุนในตลาดอาเซียนสูง
2. มีการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง
4. มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกรวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ

petch

นอกจากนี้ในปี 2557 นายพัชรพล สุทธิธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเรียลพลัส (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลเพชรพาณิชย์ สาขาผู้ประกอบการที่ทำประโยชน์ให้สังคม ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดขึ้น เพื่อมอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านการค้าและการพาณิชย์ และผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ โดยมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแบบอย่างของบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป

dip

นอกจากนี้ บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” หรือ IP Champion 2016 ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบให้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจที่ได้จดทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เป็นเครื่องมือในทางการค้าและการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้รางวัล IP Champion ยังการันตีถึงสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในเวทีการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

env

ในปี 2557 บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “ความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเป็นอย่างดี” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยถึงปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง และทรงขอให้หน่วยงานต่างๆ รวมถึงคนไทยทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาแหล่งน้ำ นอกจากนี้ยังถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่มุ่งเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด อย่างยิ่ง